Om Hadsund Tennisklub

På denne side vil Hadsund tennisklubs generelle bestemmelser blive uploaded.

Bestyrelsen 2017 : Formand: Vita Birkeholm, kassserer Maica Nielsen. Øvrige medlemmer: Vagn Østergård, Anne Mette Schwab og Klaus Borch. 

Baneansvarlig: Lasse Gundesen og Torben Kronholm

Børnetræning: Martin, Mads, Amalie og Emma

Voksentræning: Karen og Bent Johansen

Sponsorudvalg: Bent  Johansen og Fin Marhauer

 

Regler for banebestilling i Hadsund tennisklub:

På generalforsamlingen besluttedes det, at man IKKE må have faste tider.

Da vi står i den positive situation, at vi nu atter har mange spillere, finder vi det nødvendigt at lave regler for banebestilling. En enig bestyrelse har derfor på møde d. 7/6 2016 besluttet at vende tilbage til de regler, der tidligere har fungeret godt. 

Reglerne er følgende:

1) Man kan kun reservere baner 5 døgn frem.

2) Der skal 2 brikker på pr tidsenhed.

3) Brikker SKAL fjernes efter spilletids ophør.

4) Brikkerne er personlige, og medlemmer kan kun reservere med egne brikker.

5) Bestyrelsen har bemyndigelse til at fjerne brikker, der ikke overholder reglerne.

6) Hvis ikke banen er taget i brug inden 10 minutter efter reservationsstart,  bortfalder retten til banen og  andre kan frit benytte den.

7) Banerne skal klargøres inden for den reserverede tid, så den er klar til næste hold.

 

Retningslinier for leje af haller i hele vinterhalvåret:

Medlemmer der ønsker at leje en tennisbane i en af Mariagerfjord Kommunes haller, skal selv kontakte den pågældende hals halinspektør for mulig leje. Før påbegyndelse af spil skal medlemmerne informere bestyrelsen i Hadsund Tennisklub via mail med følgende oplysninger:

 - navn på ansvarlig for lejen

- navne på alle medlemmer, der er med i hallejen

- antal timer hallen ønskes lejet

- hvilken hal der ønskes tider i

- pris  i alt for hallejen

- navn, tlf og mailadresse på den pågældende halinspektør

 Herefter laver bestyrelsen den endelige aftale med den pågældende halbestyrer, samt udregner medlemmernes betaling.

 Det er Hadsund Tennisklub, der har mulighed for refusion for spillere, som er medlem af Hadsund tennisklub, og betaling vil blive beregnet pr. medlem af Hadsund Tennisklub ud fra den pris, den enkelte hal koster.

 Overholdelse af kommunens regler for halleje påhviler spillerne.

 

Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er HADSUND TENNISKLUB (HTK).

Foreningens adresse er Stadionvej 7, 9560 Hadsund.

§ 2

Foreningens formål er at fremme interessen for at skabe de bedst mulige betingelser for tennisspillet i Hadsund kommune og for tennisspillet i det hele taget.

§ 3

Indmeldelse i foreningen sker ved henvendelse til klubbens formand eller kasserer, hvis intet andet er fastsat af bestyrelsen.

Indmeldelse gælder for et år ad gangen fra 1. januar til 31. december.

§ 4

Regnskabet er fra 1. januar til 31. december.

§ 5

Stk. 1

Medlemmerne er dels aktive dels passive. De passive medlemmer har adgang til foreningens anlæg og modtager foreningens udsendelser, men har ikke ret til at deltage i spillet.

Stk. 2

Tilrejsende kan optages som ugesmedlemmer, og de har som sådanne ret til at spille på foreningens baner i indtil 7 dage mod erlæggelse af kontingent ved indmeldelsen. Dog kan bestyrelsen i særlige tilfælde dispensere fra denne bestemmelse.

§ 6

Kontingentets størrelse fastsætts hvert år på generalforsamlingen. Det opkræves efter generalforsamlingen dog senest til betaling 1. maj.

§ 7

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 5 myndige medlemmer. Formand, kasserer samt 3 øvrige medlemmer. Generalforsamlingen vælger desuden en revisor. I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig selv til næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges for 2 år ad gangen.Bestyrelsesmedlemmer vælges således: 2 medlemmer er på valg i lige årstal, 3 medlemmer er på valg i ulige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§ 8

Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres protokol over dens møder, og at der føres fuldstændigt regnskab over klubbens økonomi. Bestyrelsen holder møder så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når begæring herom fremsættes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmødet er beslutningsdygtigt, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg til at udføre særlige hverv. I disse udvalg kan personer uden for bestyrelsen have sæde.

§ 9

Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningens baner og rekvisitter holdes i god stand, og den bestrider udgifterne hertil af foreningens midler. Bestyrelsen udarbejder et reglement til anlæggets benyttelse og bekendtgør dette ved opslag i klubhuset.

§ 10

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, der følger disse love, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Stk. 1

Den ordinære generalforsamling skal finde sted senest 1. april.

Stk. 2

Dagsordenen skal indeholde:

1 Valg af dirigent

2 Formandens beretning

3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4 Behandling af indkomne forslag

5 Fastsættelse af kontingent

6 Valg af bestyrelse jfr. § 7

7 Valg af revisor jfr. § 7

8 Eventuelt

Stk. 3

Forslag må, for at blive behandlet på den ordinære generalforsamling, være indgået til bestyrelsen senest 8 dage før den i lokaspressen annoncerede generalforsamling

Stk. 4

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt og skal  indkaldes, når mindst 25 aktive medlemmer skriftligt begærer det.Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at begæring herom er fremsat. Indkaldelsen skal angive den ekstraordinære generalforsamlings forhandlingsemner

Stk. 5

Den ordinære generalforsamling er beslutningsdygtig med det antal stemmeberettigede, der er til stede. Ekstraordinær generalforsamling er kun beslutningsdygtige, når mindst 20 stemmeberettigede er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, med mindre lovene bestemmer noget andet

Stk. 6

Stemmeafgivning sker i almindelighed ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan dog påbydes af dirigenten  og skal foretages, når mindst 5 stemmeberettigede fremsætter begæring herom. I tilfælde af stemmelighed afholdes ny afstemning

Stk. 7

Er denne ekstraordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig, skal der inden 14 dage på ny indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer

Stk. 8

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokalpressen. Indkaldelsen skal angive dag, tid og sted for generalforsamlingens afholdelse samt indeholde meddelelse om de emner, der kommer til behandling

Stk. 9

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er de aktive medlemmer over 18 år. I særlige anliggender kan bestyrelsen dog give stemmeret til medlemmer under 18 år.

§ 11

Såfremt bestyrelsen finder, at hensynet til klubbens anseelse eller formål (§ 2), gør det nødvendigt, at et medlem ekskluderes, rettes der henstilling til den pågældende om at udmelde sig. Forinden bestyrelsen træffer beslutning herom, skal vedkommende have mulighed til at udtale sig for bestyrelsen mundtligt eller skriftligt. Såfremt en henstilling om udmeldelse ikke efterkommes, kan bestyrelsen vedtage eksklusion. Såfremt det ekskluderede medlem skriftligt begærer det, kan sagen tages op på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor det pågældende medlem har møderet.

§ 12

Foreningens opløsning kan kun vedtages ved en beslutning af en i dette øjemed indkaldt generalforsamling. Til opløsning kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer, og den sidste generalforsamling træffer da ved simpel stemmeflerhed bestemmelse om, hvordan der skal forholdes med foreningens formue.

§ 13

Disse love træder i stedet for de på generalforsamlingen d. 17. april 1921, 21. marts 1984,17. april 1996 samt 2. marts 2013 vedtagne love

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Karen Johansen (formand)              Maica Nielsen (kasserer)

Bjarne Jensen                     Klaus Borch                           Anne Mette Schwab

 

 

 

 TENNISBANERNE

Vores tennis baner er med rødt leret grus, på alle 3 baner. Det er fremstillet af knust tegl, hvor der er iblandet tørler, og sammensat efter en fraktion, så gruset skal kile sig sammen og give en fast spilleflade ved korrekt pleje/vedligeholdelse!
 
For at vi alle får gode baner at spille på, når vi møder op til kamp/træning, gør vi meget ud af, at banerne skal plejes både inden, og efter spillet.
 
På vores klubhus hænger ordensreglementet.  

Pleje af tennisbanerne.

Alle ugens dage bliver tennisbanerne vandet automatisk mellem kl. 6 og 7 om morgenen.

Regner det, eller regnet kort tid forinden, bliver vandingen automatisk slået fra.

...

Vedligeholdelse af banerne:

Er tennisbanerne tørre på grund af sol og vind, kan de vandes manuelt 1 - 2 minutter ved at åbne for hovedhanen for pågældende bane.

Efter endt spil skal mærker og huller jævnes med træskraber.

Herefter benyttes slæbemåtten på hver banehalvdel og med begyndelse ude fra og ind mod midten. Kom helt ud til kanten af hegnet og hjørnerne for at undgå mos.

Sten / slagger, smågrene, der er fulgt med slæbemåtten rives sammen, samles op og puttes i skraldespanden.

Er tennisbanerne meget våde, må de ikke benyttes for at undgå ujævne tennisbaner.

 

Design, programming and hosting by Østjydsk Computer Service