Om Hadsund Tennisklub

På denne side vil Hadsund tennisklubs generelle bestemmelser blive uploaded.

Bestyrelsen 2017 : Formand: Vita Birkeholm, kassserer Maica Nielsen. Øvrige medlemmer: Vagn Østergård, Anne Mette Schwab og Klaus Borch. 

Baneansvarlig: Lasse Gundesen og Torben Kronholm

Børnetræning: Martin, Mads, Amalie og Emma

Voksentræning: Karen og Bent Johansen

Sponsorudvalg: Bent  Johansen og Fin Marhauer

 

Regler for banebestilling i Hadsund tennisklub:

På generalforsamlingen besluttedes det, at man IKKE må have faste tider.

Da vi står i den positive situation, at vi nu atter har mange spillere, finder vi det nødvendigt at lave regler for banebestilling. En enig bestyrelse har derfor på møde d. 7/6 2016 besluttet at vende tilbage til de regler, der tidligere har fungeret godt. 

Reglerne er følgende:

1) Man kan kun reservere baner 5 døgn frem.

2) Der skal 2 brikker på pr tidsenhed.

3) Brikker SKAL fjernes efter spilletids ophør.

4) Brikkerne er personlige, og medlemmer kan kun reservere med egne brikker.

5) Bestyrelsen har bemyndigelse til at fjerne brikker, der ikke overholder reglerne.

6) Hvis ikke banen er taget i brug inden 10 minutter efter reservationsstart,  bortfalder retten til banen og  andre kan frit benytte den.

7) Banerne skal klargøres inden for den reserverede tid, så den er klar til næste hold.

 

Retningslinier for leje af haller i hele vinterhalvåret:

Medlemmer der ønsker at leje en tennisbane i en af Mariagerfjord Kommunes haller, skal selv kontakte den pågældende hals halinspektør for mulig leje. Før påbegyndelse af spil skal medlemmerne informere bestyrelsen i Hadsund Tennisklub via mail med følgende oplysninger:

 - navn på ansvarlig for lejen

- navne på alle medlemmer, der er med i hallejen

- antal timer hallen ønskes lejet

- hvilken hal der ønskes tider i

- pris  i alt for hallejen

- navn, tlf og mailadresse på den pågældende halinspektør

 Herefter laver bestyrelsen den endelige aftale med den pågældende halbestyrer, samt udregner medlemmernes betaling.

 Det er Hadsund Tennisklub, der har mulighed for refusion for spillere, som er medlem af Hadsund tennisklub, og betaling vil blive beregnet pr. medlem af Hadsund Tennisklub ud fra den pris, den enkelte hal koster.

 Overholdelse af kommunens regler for halleje påhviler spillerne.

 

Vedtægter for Hadsund Tennisklub

 

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er Hadsund Tennisklub (HTK).

Foreningens hjemsted er Mariagerfjord Kommune med adresse på Stadionvej 7, 9560 Hadsund.

 

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er at fremme interessen for og skabe de bedst mulige betingelser for tennisspillet i Hadsund og omegn.

Foreningen er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

 

§ 3 Medlemskab og kontingent

Stk 1

Som medlemmer kan optages enhver, der tilslutter sig foreningens formål.

Medlemmerne kan være enten aktive eller passive. De passive medlemmer har adgang til foreningens anlæg og modtager foreningens udsendelser, men har ikke ret til at deltage i spillet.

Stk. 2

Indmeldelse sker ved henvendelse til klubbens formand eller kasserer, medmindre andet er fastsat af bestyrelsen. Dette vil fremgå af klubbens hjemmeside, som er www.hadsundtennisklub.dk

Stk. 3

Medlemskontingentet fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen.

Stk. 4

Tilrejsende kan optages som ugemedlemmer, og de har ret til at spille på foreningens baner i indtil 7 dage mod betaling af ugekontingent.

Bestyrelsen fastsætter taksten for ugemedlemskaber.

Stk. 5

Hvis bestyrelsen finder, at hensynet til klubbens anseelse eller formål (§ 2), gør det nødvendigt, at et medlem ekskluderes, rettes der henstilling til den pågældende om at udmelde sig. Forinden bestyrelsen træffer beslutning herom, skal vedkommende have mulighed til at udtale sig for bestyrelsen mundtligt eller skriftligt. Såfremt en henstilling om udmeldelse ikke efterkommes, kan bestyrelsen vedtage eksklusion. Hvis det ekskluderede medlem skriftligt begærer det, kan sagen tages op på førstkommende ordinære generalforsamling, hvor det pågældende medlem har møderet.

Stk. 6

Udmeldelse af klubben kan ske ved mail til formand eller kasserer med udgangen af et regnskabsår. Udmelding kan ikke ske i løbet af året og kontingent kan således ikke refunderes efter indmelding.

 

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. april, og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering på hjemmesiden og ved mail til medlemmerne. Indkaldelsen skal angive, dato, tid og sted for generalforsamlingens afholdelse, samt meddelelse om de emner, der kommer til behandling.

Stk. 3

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4

Stemmeret på generalforsamlingen har aktive medlemmer over 18 år. I særlige anliggender kan bestyrelsen dog give stemmeret til medlemmer under 18 år.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 5

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Stk. 6

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Dirigenten kan ikke være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol, som underskrives af dirigenten og efterfølgende udsendes til medlemmer.

Stk. 7

Generalforsamlingen vælger desuden en revisor, som vælges for 2 år ad gangen. Revisor behøver ikke være medlem af foreningen.

Stk. 8

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal stemmeberettigede, der er til stede.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægterne angiver noget andet.

Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning kan dog påbydes af dirigenten og skal foretages, når mindst 5 stemmeberettigede fremsætter begæring herom. I tilfælde af stemmelighed afholdes ny afstemning.

Stk. 9

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 25 aktive medlemmer skriftligt begærer det. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter, at begæring herom er fremsat. Indkaldelsen skal angive den ekstraordinære generalforsamlings forhandlingsemner.

Stk. 10

Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, når mindst 20 stemmeberettigede er til stede.

Stk. 11

Er den ekstraordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig, skal der inden 14 dage påny indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

 

§ 5 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 myndige medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. 2 medlemmer er på valg i lige årstal, 3 medlemmer er på valg i ulige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 2

I tilfælde af vakance supplerer bestyrelsen sig selv til næste ordinære generalforsamling. 

Stk. 3

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen skal føre protokol over bestyrelsesmøder, samt føre regnskab over klubbens økonomi. Protokollen skal lægges i klubhuset, så klubbens medlemmer kan orientere sig i klubbens daglige drift.

Stk. 4

Bestyrelsen holder møder så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når begæring herom fremsættes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5

Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg til at udføre særlige hverv. I disse udvalg kan personer uden for bestyrelsen have sæde.

Stk. 6

Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningens baner og rekvisitter holdes i god stand, finansieret af foreningens midler. Bestyrelsen udarbejder et reglement til anlæggets benyttelse og bekendtgør dette ved opslag i klubhuset.

 

§ 6 Regnskab og revision

Stk. 1

Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2

Regnskabsåret er 1. januar til 31. december.

 

§ 7 Tegningsregler

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening, eller, ved en af disses forfald, af formanden eller kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 8 Hæftelse

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud, medmindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.

 

§ 9 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægten kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.

 

§ 10 Opløsning

Stk. 1

Foreningens opløsning kan kun ske med 3/4 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2

Eventuelt overskud eller materiel går ved opløsning af foreningen til almennyttige formål, som fx andre tennisklubber i kommunen. Overskud og materiel må ikke tilfalde enkeltpersoner.

Disse vedtægter træder i stedet for de på generalforsamlinger 17. april 1921, 21. marts 1984, 17. april 1996, 2. marts 2013 samt 1. marts 2015 vedtagne vedtægter.

Således vedtaget på generalforsamlingen 21.3. 2018 

 

 

 TENNISBANERNE

Vores tennis baner er med rødt leret grus, på alle 3 baner. Det er fremstillet af knust tegl, hvor der er iblandet tørler, og sammensat efter en fraktion, så gruset skal kile sig sammen og give en fast spilleflade ved korrekt pleje/vedligeholdelse!
 
For at vi alle får gode baner at spille på, når vi møder op til kamp/træning, gør vi meget ud af, at banerne skal plejes både inden, og efter spillet.
 
På vores klubhus hænger ordensreglementet.  

Pleje af tennisbanerne.

Alle ugens dage bliver tennisbanerne vandet automatisk mellem kl. 6 og 7 om morgenen.

Regner det, eller regnet kort tid forinden, bliver vandingen automatisk slået fra.

...

Vedligeholdelse af banerne:

Er tennisbanerne tørre på grund af sol og vind, kan de vandes manuelt 1 - 2 minutter ved at åbne for hovedhanen for pågældende bane.

Efter endt spil skal mærker og huller jævnes med træskraber.

Herefter benyttes slæbemåtten på hver banehalvdel og med begyndelse ude fra og ind mod midten. Kom helt ud til kanten af hegnet og hjørnerne for at undgå mos.

Sten / slagger, smågrene, der er fulgt med slæbemåtten rives sammen, samles op og puttes i skraldespanden.

Er tennisbanerne meget våde, må de ikke benyttes for at undgå ujævne tennisbaner.

 

Design, programming and hosting by Østjydsk Computer Service